• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Notícies

El termini de presentació de projectes per al Save Posidonia Project s’acaba el 22 de febrer

posidona m felixEl Consell de Formentera, a través de les àrees de Turisme i Medi Ambient, informa que el 22 de febrer és el darrer dia de termini per a presentar projectes relacionats amb la conservació de la posidònia a finançar amb els sous recaptats amb el Save Posidònia Project.

Cal recordar que hi poden concórrer tant empreses com particulars i que l’objectiu dels projectes a presentar ha de ser el d’ajudar a la protecció d’aquest organisme marí.

Els projectes es poden presentar en format digital a través de l’OAC o de l’OVAC. Un cop acabat el termini per presentar els projectes, aquests seran valorats per una comissió tècnica assessora, formada per experts internacionals, nacionals i locals amb el suport d’ONGs de reconegut prestigi. Aquest tribunal els valorarà en un termini de 20 dies i es publicarà al taulell d'anuncis del CIF la llista de guanyadors.

Aquest és l’enllaç del BOIB on podeu consultar les bases de la convocatòria: goo.gl/STKvQk

Subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies i restauració del patrimoni cultural

Pou MarianetEl Consell de Formentera, a través de les àrees de Patrimoni i Medi Rural, informa que properament es convocaran les bases per a la concessió de subvencions encaminades a rehabilitar parets de pedra seca, a soterrar línies elèctriques i telefòniques i a realitzar intervencions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en béns del patrimoni cultural en l’àmbit territorial de Formentera aprovades per la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter ordinari el 9 de març de 2017 i les bases de les quals es publicaren al BOIB el 21 de març del 2017.

Requisits per sol·licitar la subvenció
Podran sol·licitar subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca i per dur a terme intervencions en elements del patrimoni cultural les persones el règim de les quals sigui d’utilització tant en propietat com lloguer, o d’altres formes de gaudi.

Així mateix, podran sol·licitar subvencions per al soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents, les agrupacions d’afectats o interessats que es constitueixin com a tals i nomenin un representant per canalitzar les seves actuacions amb l’Administració.

Percentatges i imports màxims subvencionables
Per a la rehabilitació de parets de pedra seca i substitució de parets de materials poc adequats es subvencionarà fins a un 60% del cost de la intervenció, i 40 €/m2 per les obres que siguin executades pel mateix propietari, amb un màxim de 15.000 €.

Per soterraments de línies elèctriques i telefòniques existents es cobrirà fins a un 20 % del pressupost d’execució previst amb un màxim de 60.000 €. En intervencions en béns del patrimoni cultural, els béns declarats BIC, BC o amb protecció A en el Catàleg tindran cobertura de fins a un 90% del pressupost de la intervenció amb un màxim de 50.000 €. Els béns amb protecció B fins a un 60% del pressupost de la intervenció amb un màxim de 30.000 €.

Els béns amb protecció C fins a un 50% del pressupost de la intervenció amb un màxim de 25.000 €. Finalment, els béns de l'Inventari seran subvencionats fins a un 40% del pressupost de la intervenció amb un màxim de 15.000 €.

A més dels costos derivats de l’execució de les obres, també es consideraran despeses subvencionables els imports derivats de redacció de projectes i de realització d’estudis històrics i de l’evolució constructiva dels immobles.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, carrer Ramon Llull n.6, dins del termini de 30 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la data de publicació d'aquesta convocatòria al BOIB. Les sol·licituds que es presentin fora del termini anteriorment establert, seran excloses i s'arxivaran.

Obligació dels beneficiaris
Els beneficiaris d’aquestes subvencions es comprometen a posar en un lloc visible de la paret objecte de la subvenció, la placa que els lliuri el Consell. En cas de no complir aquesta obligació, es podria denegar la subvenció.

Curs de dinamitzador d’oci i temps lliure

diverespaiEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Formació i Ocupació, informa que des d’aquest passat dilluns, dia 29 i fins a mitjans de juny, s’està duent a terme un curs de formació per a monitores i monitors emmarcat dins el programa SOIB Jove de formació i ocupació. Aquest programa ofereix possibilitat d’inserció al mon laboral als joves menors de 30 anys.

El curs, dirigit pel docent Fran Jurado, compta amb la participació de 10 alumnes; 9 noies i 1 noi, i consta de 12,5 hores setmanals de formació que s’imparteixen els matins de dijous i divendres al Casal de Joves.
Així mateix, el curs consta de 25 hores setmanals de pràctiques que els alumnes desenvolupen a diversos espais com el Casalet de Sant Ferran, el Casal de Joves o el club de bàsquet, on aquests estudiants s’han d’adaptar a les circumstàncies socials de cadascun dels llocs i desenvolupar el seu aprenentatge teòric.

Objectius
El que persegueix aquest curs és dotar als alumnes de les eines necessàries per a poder dinamitzar espais en els que hi hagi població infantil i juvenil. Així mateix, que sàpiguen oferir fórmules als joves sobre com fer un ús profitós del seu temps lliure mitjançant recursos lúdics i recreatius a més d’educar-los en valors com el respecte a la diversitat, la tolerància, l’empatia o la companyonia entre d’altres.

Titolació
En finalitzar el curs, els participants obtindran un certificat com a dinamitzador d’oci i temps lliure que els permetrà accedir a llocs de treball relacionats amb l’àrea sociocultural i enfocats a infants i joves. Entre d’altres, clubs esportius, casals, associacions, escoles i campus d’estiu, el Diverespai i d’altres activitats recreatives amb infants.

La revista Randa dedica la seva 79a edició a Formentera

Randa2La revista Randa, editada per Publicacions de l'Abadia de Montserrat i que compta amb la col·laboració del Consell de Formentera, dedica el seu número 79 a l’illa de Formentera.

Aquesta publicació, de periodicitat semestral, dedica les seves 200 pàgines de contingut a la nostra illa, amb articles com el de n’Artur Parron, que versa sobre “La tercera Conferència del Partit Comunista a les Illes: Formentera, 1976” o el de n’Ángel Navarro sobre “L'autonomia assolida per Formentera, com a territori i com a poder públic”.

En aquesta edició hi trobarem també texts de n’Esperança Marí Maians, “Nova immigració a Formentera: incorporació a una nova societat”, Isidor Torres Cardona, “La COP de Formentera: gestació”, Jaume Escandell Guasch,” Les caramelles de Nadal: una aproximació al patrimoni immaterial de les Pitiüses”, Maria del Mar Joan i Marí i Bernat Joan i Marí, “Transmissió generacional i actituds lingüístiques entre els joves de Formentera” i na Marina Mayans Marí, “Usos medicinals de les plantes. Aportació a l'etnobotànica de Formentera”.

Més articles...

Pàgina 4 de 104

4