• Català
  • Castellano
  • English
Legislació de Patrimoni

Legislació de Patrimoni

Introducció
La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, delimita les competències que han de tenir les quatre institucions insulars de l’arxipèlag. D’aquesta manera, entre les que s’enumeren a l’article 70.6, figuren les de patrimoni monumental, cultural, històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, així com el dipòsit legal de llibres.

Aquestes competències ja s’havien traspassat anteriorment als consells mitjançant la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural i dipòsit legal de llibres.

El Consell Insular de Formentera, constituït el juliol de 2007, assumeix plenament i de manera efectiva les competències que li corresponen a partir de l’1 de gener de 2008.  Entre dites competències, tal i com figura en la disposició addicional primera de la Llei 25/2006, de 27 de desembre de mesures tributàries i administratives, figuren les de patrimoni històric i cultura.

Marc legal
A més de les lleis esmentades anteriorment, les actuacions en matèria de patrimoni històric han d’estar regides per un text que s’ha de considerar primordial a la nostra comunitat autònoma. Es tracta de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, que constitueix l’eina jurídica bàsica que permet establir el règim de protecció dels béns patrimonials, així com definir clarament les responsabilitats de les diferents parts administratives.

A partir de la Llei 12/1998, a fi de donar compliment a alguns dels seus articles, s’han elaborat altres documents legals que aprofundeixen i concreten en determinats títols.  D’aquesta manera, s’han de destacar les següents:

- Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears
- Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears
- Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears
- Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears (BOIB  37 de dia 12/3/2011)
- Catàleg i Inventari del Patrimoni Cultural de Formentera, aprovat conjuntament amb les Normes Subsidiàries, aprovades per acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 30-09-2010 (BOIB 155 EXT/2010 de 27 d'octubre), modificades puntualment per acord del Ple de la mateixa institució de 26-07-2013 (Boib núm 122/2013 de 3 de setembre)

Cal destacar, també, una altra eina clau de gestió en el nostre territori insular: el Catàleg i l’Inventari del Patrimoni Cultural de Formentera, tramitats conjuntament amb l’aprovació inicial de les Normes Subsidiàries.  

Es tracta de dos documents oberts, ja que es trobaran en constant actualització. Tots dos s’han elaborat al llarg de 2009. L’Inventari recull pràcticament la totalitat dels béns patrimonials, a fi de documentar-ne l’existència i l’estat de conservació. A partir de la informació recollida a l’Inventari, es constitueix el Catàleg, que recull aquells béns més destacats per les seues característiques, estat de conservació o perquè constitueixen un exemplar molt representatiu d’un tipus concret de bé, de manera que s’han considerat mereixedors d’un esforç de conservació.


Teatre de les Illes Balears

Música de les Illes Balears

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera